Std - TCVN

Tiêu Chuẩn Việt Nam, Quy Chuẩn Việt Nam

Top resources

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
641
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,544
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
804
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
927
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,437
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,206
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,151
Updated
Ventilation - air conditioning - Design standards
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,729
Updated
Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,586
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,263
Updated
Water supply and drainage systems – Rules for technical management
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,061
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,749
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,083
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,653
Updated
Back
Bên trên