Các lệnh toán học trong sql có thể bạn chưa biết

shbetshow

Thành Viên [LV 0]
Trong SQL, để thực hiện các phép tính toán gần đúng (approximate calculations) như làm tròn số hoặc tính toán số liệu xấp xỉ, bạn có thể sử dụng các hàm và kỹ thuật sau:

 1. Làm tròn số:
  • ROUND(value, decimals): Hàm này làm tròn giá trị value tới số chữ số thập phân xác định bởi decimals.
  • Ví dụ: SELECT ROUND(15.6789, 2); sẽ trả về 15.68.
 2. Làm tròn lên:
  • CEIL(value): Hàm này làm tròn giá trị value lên thành số nguyên gần nhất.
  • Ví dụ: SELECT CEIL(15.1); sẽ trả về 16.
 3. Làm tròn xuống:
  • FLOOR(value): Hàm này làm tròn giá trị value xuống thành số nguyên gần nhất.
  • Ví dụ: SELECT FLOOR(15.9); sẽ trả về 15.
 4. Giá trị tuyệt đối:
  • ABS(value): Hàm này trả về giá trị tuyệt đối của value.
  • Ví dụ: SELECT ABS(-5); sẽ trả về 5.
 5. Tính toán trung bình:
  • AVG(column): Hàm này tính giá trị trung bình của cột dữ liệu column.
  • Ví dụ: SELECT AVG(salary) FROM employees; sẽ trả về giá trị trung bình của cột salary trong bảng employees.
 6. Tính tổng:
  • SUM(column): Hàm này tính tổng giá trị của cột dữ liệu column.
  • Ví dụ: SELECT SUM(quantity) FROM orders; sẽ trả về tổng số lượng trong cột quantity của bảng orders.
Lưu ý rằng các hàm trên phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu mà bạn đang sử dụng. Cú pháp và chức năng của các hàm có thể thay đổi tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) mà bạn đang sử dụng (ví dụ: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, ...). Hãy kiểm tra tài liệu của DBMS bạn đang sử dụng để biết thêm chi tiết.

SHBET chia sẽ kiến thức!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên