Danh hiệu

 1. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
 2. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 5. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 6. 25

  [+25] Bạn nhận được 200 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 200 lượt Liked/Thích
 7. 25

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích
 8. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 300 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 300 bài viết.
 9. 25

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 10. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 250 bài viết

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 11. 30

  [+30] Bạn được thiết lập quyền Moderator

  Bạn được +30 điểm thành tích vì là Moderator của HVACR
 12. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 13. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 600 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 600 bài viết.
 14. 50

  [+50] Bạn nhận được 500 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 500 lượt Liked/Thích
 15. 50

  [+50] Bạn nhận được 400 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 400 lượt Liked/Thích
 16. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 900 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 900 bài viết.
 17. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 800 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 800 bài viết.
 18. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 700 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 700 bài viết.
 19. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 500 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 500 bài viết.
 20. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 400 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 400 bài viết.
 21. 50

  [+50] Bạn nhận được 300 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 300 lượt Liked/Thích
 22. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 200 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 200 bài viết.
 23. 50

  [+50] Bạn được thiết lập quyền Admin

  Bạn được +50 điểm thành tích vì là Admin của HVACR
 24. 100

  [+100] Bạn đã đóng góp 1000 bài viết (*)

  Bạn được +100 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 1000 bài viết.
 25. 125

  [+125] Bạn nhận được 750 lượt Liked/Thích

  Bạn được +125 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 750 lượt Liked/Thích
 26. 125

  [+125] Bạn nhận được 1000 lượt Liked/Thích

  Bạn được +125 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 1000 lượt Liked/Thích
Back
Bên trên