saudom

Gender
Male

Chữ ký

Xưởng Cơ Khí 3S chuyên làm kệ kho , cùng kệ trung tải và

Kệ pallet

Các danh hiệu

  1. 2

    [+2] Bạn được Liked

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên