Recent Content by ak.stt

  1. A

    Nạp bình chữa cháy

    Quy định nạp bình chữa cháy Trích theo: TCVN 7435 – 2:2004 – ISO 11602 2 : 2000 4.3 Bảo dưỡng 4.3.1 Quy định chung Tất cả các loại bình chữa cháy, trừ loại được lưu ý ở phục lục C, phải đảm được bảo dưỡng như sau: a/ Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần; b/ Thử thuỷ lực đúng...
Bên trên