Std.TCVN [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này đang được xem xét thay thế. Nhưng chưa rõ là khi nào sẽ ban hành tiêu chuẩn mới.
 
Back
Bên trên