Standard ASHRAE Standard 169-2013 - Climatic Data for Building Design Standards

KS. Vương Cam

Thành Viên [LV 0]
Tiêu chuẩn ASHRAE 169-2013 bao gồm dữ liệu khí hậu được sử dụng trong tiêu chuẩn ASHRAE, bao gồm nhiệt độ bầu khô, điểm sương và bầu ướt, enthalpy, độ chứa hơi, điều kiện gió, bức xạ mặt trời, vĩ độ, kinh độ và độ cao cho các địa điểm trên toàn thế giới.
 

Đính kèm

  • ASHRAE Standard 169-2013 - Weather Data for Building Design Standards.pdf
    14.5 MB · Xem: 164
Bên trên