thunm

Gender
Male

Chữ ký

Đo thính lực mất khoảng 30 phút giúp bạn biết được tình trạng thính lực của mình để có thể chọn lựa loại máy trợ thính phù hợp nhất.

Các danh hiệu

  1. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên