Recent Content by ersvn

  1. ersvn

    Thông số tải lạnh kinh nghiệm theo ASHRAE và cách tính tải lạnh

    Mình tìm hiểu thêm thôi bạn
  2. ersvn

    Thông số tải lạnh kinh nghiệm theo ASHRAE và cách tính tải lạnh

    giờ mới biết có diễn đàn hay thế này
Bên trên