ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - CATIEDU

Kintaru1

Thành Viên [LV 0]
Với những bạn trẻ đã và đang theo học các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh tế chắc hẳn đã không còn xa lạ với thuật ngữ “Quản lý kinh tế”. Nhưng thực chất các bạn đã hiểu rõ về ngành Quản lý kinh tế học cái gì? Và làm gì sau khi ra trường hay chưa?

1, Ngành quản lý kinh tế học gì?

Sinh viên theo học ngành Quản lý kinh tế được cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý kinh tế như:

– Quản lý nhà nước về kinh tế;

– Quản lý doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế;

– Quản lý chiến lược;

– Quản lý khoa học và công nghệ;

– Quản lý chương trình dự án phát triển.

Ngoài ra, sinh viên theo học ngành Quản lý kinh tế được phát triển các kỹ năng mềm như:

 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng đàm phán;
 • Kỹ năng lãnh đạo;
 • Kỹ năng quản lý bản thân và hội nhập quốc tế.
2021_09_14_27fa6830dd286c39d161aec845ad1e3e.png


2, Sinh viên tốt nghiệp ngành ngành Quản lý kinh tế làm việc ở đâu?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý kinh tế có thể tự tin trở thành một nhân sự kinh tế tốt trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoặc các cơ sở đào tạo ngành kinh tế; nhân viên trong các tổ quốc tế, và các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu phát triển như:

– Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, tại: Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô; Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế, quản lý tài sản, ngân sách, thuế; Bộ phận tổ chức triển khai, theo dõi và thực thi hội nhập kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế; Bộ phận nghiên cứu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư vĩ mô và dự án đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; Bộ phận đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, theo dõi và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp theo địa bàn và ngành hàng.

– Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, tại: Bộ phận hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp; Bộ phận triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; Bộ phận phân tích các hoạt động kinh tế, quản lý sử dụng các nguồn lực và thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp.

– Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

3, Chương trình đào tạo ngành tại Catiedu

TTMã học phầnHọc phầnSố tín chỉ
Phân bổHọc phần tiên quyết
Lí thuyếtThực hành
Khối kiến thức giáo dục đại cương61
Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh15
1TM01001Triết học Mác-Lênin4.03.01.0
2KT01001Kinh tế chính trị Mác - Lênin3.02.01.0
3CN01001Chủ nghĩa xã hội khoa học3.02.01.0
4LS01001Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3.02.01.0
5TH01001Tư tưởng Hồ Chí Minh2.01.50.5
Khoa học xã hội và nhân văn25
Bắt buộc21
6CT01001Chính trị học đại cương2.01.50.5
7NP01001Pháp luật đại cương3.02.01.0
8XD01001Xây dựng Đảng2.01.50.5
9NP01002Quản lý hành chính Nhà nước2.01.50.5
10TG01006Tâm lý học đại cương2.01.50.5
11TM01003Đạo đức học2.01.50.5
12ĐC01001Tiếng Việt thực hành2.01.50.5
13TG01001Giáo dục học đại cương2.01.50.5
14TG01003Lý luận dạy học đại học2.01.50.5
15TG01004Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn2.01.50.5
Tự chọn4/8
16TT01002Cơ sở văn hóa Việt Nam2.01.50.5
17XH01001Xã hội học đại cương2.01.50.5
18TM01007Lôgic hình thức2.01.50.5
19TT01001Lịch sử văn minh thế giới2.01.50.5
Toán và khoa học tự nhiên6
20ĐC01005Tin học ứng dụng3.01.02.0
21ĐC01010Toán kinh tế3.02.01.0
Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung)15
22NN01001Tiếng Anh học phần 13.01.51.5
23NN01002Tiếng Anh học phần 24.02.02.0
24NN01003Tiếng Anh học phần 33.01.51.5
25NN01013Tiếng Anh học phần 45.02.52.5
26NN01004Tiếng Trung học phần 13.01.51.5
27NN01005Tiếng Trung học phần 24.02.02.0
28NN01006Tiếng Trung học phần 33.01.51.5
29NN01014Tiếng Trung học phần 45.02.52.5
Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp69
Kiến thức cơ sở ngành17
Bắt buộc11
30KT02101Địa lý kinh tế2.01.50.5
31KT02102Lịch sử kinh tế quốc dân3.02.01.0
32KT02170Lịch sử các học thuyết kinh tế từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX2.01.50.5
33KT02104Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ XX2.01.50.5KT02170
34KT02105Thống kê kinh tế2.01.50.5
Tự chọn6/12
35KT02106Kinh tế vi mô2.01.50.5KT02104
36KT02107Kinh tế vĩ mô2.01.50.5
37NP02108Luật kinh tế2.01.50.5NP01001
38KT02109Kinh tế lượng2.01.50.5ĐC01011
39ĐC01009Xác suất thống kê2.01.50.5
40KT02111Kinh tế tri thức2.01.5
0.5
Kiến thức chuyên ngành32
Bắt buộc26
41KT03151Kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa3.02.01.0KT02170
42KT03152Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam2.01.50.5KT03151
43KT01005Nguyên lý quản lý kinh tế3.02.01.0NP01003
44KT03122Kế toán đại cương2.01.50.5
45KT03153Kế toán tài chính doanh nghiệp2.01.50.5KT03122
46KT03154Phân tích hoạt động kinh doanh2.01.50.5KT03153
47KT03155Quản trị tài chính doanh nghiệp2.01.50.5KT03154
48KT03156Quản trị nhân lực và quản trị chất lượng sản phẩm2.01.50.5
49KT03157Marketinh và quản trị marketing2.01.50.5
50KT03158Các phương pháp giảng dạyquản lý kinh tế3.02.50.5KT03153
51KT03159Thực hành giảng dạy quản lý kinh tế3.00.52.5KT03158
Tự chọn6/12
52KT03160Lập và quản trị dự án đầu tư2.01.50.5KT03154
53TG01005Tâm lý học lãnh đạo, quản lý2.01.50.5TG01006
54KT03003Khoa học quản lý2.01.50.5
55KT03161Kiểm toán2.01.50.5KT03153
56KT03162Quản trị rủi ro tài chính2.01.50.5KT03154
57KT03163Thống kê doanh nghiệp2.01.50.5
Kiến thức bổ trợ8
Bắt buộc4
58KT01003Kinh tế phát triển2.01.50.5KT02104
59KT03130Thị trường chứng khoán2.01.50.5KT01003
Tự chọn4/8
60KT03136Kinh tế quốc tế2.01.50.5
61KT03128Thương mại điện tử
2.01.50.5ĐC01005
62QT03602Quan hệ kinh tế quốc tế2.01.50.5
63KT03132Quản trị tài chính công2.01.50.5
64KT03165Kiến tập2.00.51.5
65KT03166Thực tập nghề nghiệp3.00.52.5KT03159
66KT04004Khóa luận tốt nghiệp7.00.56.5
Các học phần thay thế cho khóa luận tốt nghiệp7.0
67KT03135Lý thuyết tài chính tiền tệ2.01.50.5KT03151
68KT03118Kinh tế công cộng2.01.50.5
69KT03169Phương pháp nghiên cứu quản lý kinh tế3.01.51.5KT03155
Tổng130


4, Mục tiêu đào tạo của chúng tôi

- Về kiến thức:

 • Nắm vững tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có kiến thức rộng về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức về khoa học tự nhiên, nhất là những tri thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế;
 • Nắm vững hệ thống tri thức ngành Kinh tế, nhất là tri thức chuyên ngành Quản lý kinh tế để có thể nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng…
- Về kỹ năng:

 • Có kỹ năng giảng dạy, thuyết trìnhnhững vấn đề về quản lý kinh tế và các môn học khác về kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề; các trường chính trị địa phương và đoàn thể;
 • Có năng lực tham mưu tư vấncho các cấp lãnh đạo quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức cũng như điều khiển các hoạt động kinh tế;
Có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và quản lý kinh tế.

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
 • Biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, của nhân loại và những chuẩn mực của cộng đồng, của nghề nghiệp.
2021_09_14_a1dbb0bb452a30f707e8dd6a68405731.png


5, Quyền lợi khi học tại Catiedu

7 điểm nổi bật khi học tại Catiedu

 • CATIEDU là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy
 • Học viên tham gia đào tạo tại Catiedu được giảm 40% học phí so với học truyền thống
 • Nhận chứng chỉ Sơ cấp tại các trường đào tạo uy tín trong nước
 • Áp dụng việc học lý thuyết online với thực hành thực tế
 • Miễn phí học thử và trải nghiệm khóa học của trường, luyện thi online 100%
 • Miễn phí hơn 1000 khóa học kỹ năng, 500Gb tài liệu, luận văn ... tại Diendan.cati.edu.vn
 • Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong nghề

6, Tổng kết

Thông thường, quản lý đồng nhất với các hoạt động tổ chức chỉ huy, điều khiển, động viên, kiểm tra, điều chỉnh… theo lý thuyết hệ thống: “quản lý là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản lý đến một hệ thống nào đó nhằm biến đổi nó từ trạng thái này sang trạng thái khác theo nguyên lý phá vỡ hệ thống cũ để tạo lập hệ thống mới và điều khiển hệ thống

Hy vọng bài viết trên giúp ích phần nào đó cho bạn nào đang phân vân hay muốn tìm hiểu thêm về ngành. Chúc các bạn sớm định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông:

☎ Mọi thông tin tư vấn tuyển sinh vui lòng bấm nút đăng ký phía dưới để được tư vấn viên hỗ trợ tốt nhất hoặc call trực tiếp hotline của Trường miễn phí 24/7 : 0838.068.068 - 0943.11.33.11 - 0777.255.777
 
Bên trên