Cần giúp Có ace nào có hàng funiki báo giá e với

Bên trên