Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Điểm thưởng dành cho Nguyễn Viết Phú

 1. 50
  Thưởng vào: 20 Tháng một 2017

  [+50] Bạn nhận được 500 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 500 lượt Liked/Thích

 2. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng chín 2016

  [+50] Bạn nhận được 400 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 400 lượt Liked/Thích

 3. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng chín 2016

  [+50] Bạn nhận được 300 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 300 lượt Liked/Thích

 4. 25
  Thưởng vào: 26 Tháng chín 2016

  [+25] Bạn nhận được 200 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 200 lượt Liked/Thích

 5. 25
  Thưởng vào: 26 Tháng chín 2016

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích

 6. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng chín 2016

  [+50] Bạn đã đóng góp 200 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 200 bài viết.

 7. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2016

  [+25] Bạn đã đóng góp 250 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 250 bài viết.

 8. 30
  Thưởng vào: 6 Tháng sáu 2016

  [+30] Bạn được thiết lập quyền Moderator

  Bạn được +30 điểm thành tích vì là Moderator của HVACR

 9. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng năm 2016

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 100 lượt Liked/Thích

 10. 15
  Thưởng vào: 20 Tháng một 2016

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 50 lượt Liked/Thích

 11. 35
  Thưởng vào: 29 Tháng bảy 2015

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.

 12. 10
  Thưởng vào: 9 Tháng mười 2014

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Bạn được +10 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 20 lượt Liked/Thích

 13. 15
  Thưởng vào: 8 Tháng chín 2014

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!

 14. 2
  Thưởng vào: 11 Tháng tám 2014

  [+2] Bạn được Liked

  Bạn được +2 điểm thành tích vì lần đầu được nhận Liked/Thích.

 15. 1
  Thưởng vào: 9 Tháng tám 2014

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.