Recent Content by machongha

  1. machongha

    Xuất family revit sang cad bị lỗi

    Cho tôi hỏi khi xuất family cơ điện từ revit sang autocad thành block để đi bảo vệ khối lượng thanh quyết toán, những block đó sẽ bị nhân đôi, đổi tên dẫn đến không thể thống kê khối lượng. Vậy có cách nào kiểm soát không.
Bên trên