Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Điểm thưởng dành cho bluster

 1. 50
  Thưởng vào: 13 Tháng mười 2020

  [+50] Bạn nhận được 400 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 400 lượt Liked/Thích

 2. 50
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2020

  [+50] Bạn đã đóng góp 400 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 400 bài viết.

 3. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng hai 2020

  [+50] Bạn nhận được 300 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 300 lượt Liked/Thích

 4. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng mười một 2017

  [+25] Bạn đã đóng góp 300 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 300 bài viết.

 5. 25
  Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2016

  [+25] Bạn nhận được 200 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 200 lượt Liked/Thích

 6. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2016

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích

 7. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2016

  [+25] Bạn đã đóng góp 250 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 250 bài viết.

 8. 50
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2016

  [+50] Bạn đã đóng góp 200 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 200 bài viết.

 9. 25
  Thưởng vào: 24 Tháng ba 2016

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 100 lượt Liked/Thích

 10. 15
  Thưởng vào: 20 Tháng tám 2014

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 50 lượt Liked/Thích

 11. 10
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2013

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Bạn được +10 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 20 lượt Liked/Thích

 12. 2
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2013

  [+2] Bạn được Liked

  Bạn được +2 điểm thành tích vì lần đầu được nhận Liked/Thích.

 13. 35
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2013

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.

 14. 15
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2013

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!

 15. 1
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2013

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.